เลือกหมวด
 
กรอกชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด
ประกาศใช้
ไฟล์
พ.ร.บ.แก้ไข
พ.ร.ฎ
กฎกระทรวง
ระเบียบ,
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ประกาศ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-08-05
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-17
0
1
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-17
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-17
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-17
0
0
0
0
0
0
0
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
2558-07-15
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-14
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-07-14
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-06-02
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-05-01
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-04-28
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-15
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-14
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-14
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-13
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-13
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-03-06
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-02-13
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-02-13
0
0
0
0
0
0
0
พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
2558-02-13
0
0
0
0
0
0
0
กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 [หน้าถัดไป = 2]
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2541-2027
Contact : insd@coj.go.th
Copyright ? Academic Resources Center