พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติแก้ไข
ประกาศเมื่อ
Download
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546
2546-05-29
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรรภาษีรถ และปรับปรุงถ้อยคำในพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมถึงราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท]
2542-03-25
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
2523-10-15
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐
2550-12-30
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ [แก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถยนตร์ให้สูงขึ้น]
2529-01-31
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙
2529-05-06
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ [กำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสมาคมยายนต์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือรัฐบาลของประเทศประเทศไทยมีความตกลงด้วย สามารถใช้ ใบอนุญาต
2530-12-28
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
2535-02-27
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
2535-04-05
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งมิให้มีการนำรถยนต์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไปใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างแก่งแย่งแข่งขันกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจำท
2537-06-21
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ [ขยายอายุของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถเพิ่มจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี]
2537-06-30
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
2542-03-25
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
2557-12-23
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
2557-12-26
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1