พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศ
ประกาศเมื่อ
Download
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองสงขลา
2549-04-26
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองระยอง
2549-11-30
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ (คดีหมายเลขแดงที่ ๕๔๑/๒๕๔๙
2549-08-28
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓/๒๕๔๙ ระหว่าง นางนิตยา วรวุฒิ ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2549-10-25
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ ๒)
2550-01-31
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
2551-04-11
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
2552-01-16
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครอง
2552-05-06
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2552-05-06
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
2552-05-06
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ ๓)
2552-12-18
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)
2553-01-13
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
2553-02-22
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองเชียงใหม่
2553-12-03
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองอุบลราชธานี
2554-02-11
ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
2554-03-17
ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง (ฉบับที่ ๒)
2554-05-20
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง
2554-06-09
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด
2554-07-04
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น
2554-07-04
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4