พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
กฎกระทรวง
ประกาศใช้
Download
กฎกระทรวง ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2546
2546-4-18
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2543-04-07
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. 2546
2546-12-16
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-05-13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-05-13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-05-13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-05-13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-09-07
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-10-24
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-10-24
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2537-12-23
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2539-04-17
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2548-01-14
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
2549-07-05
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
2549-08-08
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
2549-04-11
กฎกระทรวงการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]
2549-09-24
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]
2549-10-01
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
2551-08-22
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
2552-05-18
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2