พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
กฎกระทรวง
ประกาศใช้
Download
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
2545-09-17
กฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเฉพาะสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา พ.ศ. 2545
2545-09-24
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
2544-02-07
กฎกระทรวง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เฉพาะสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา พ.ศ. 2544
2544-09-25
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา พ.ศ. 2544
2544-09-25
กฎกระทรวง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2547
2547-07-14
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
2547-07-14
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
2539-08-30
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
2547-12-07
กฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
2549-05-03
กฎกระทรวงกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น พ.ศ. ๒๕๔๙
2549-11-27
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
2550-12-27
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1