พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง
ประกาศใช้
Download
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
2547-04-08
กฎกระทรวง ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
2547-05-04
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
2545-05-10
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำกรมประจำกองหรือประจำส่วนราชการใดเป็นการชั่วคราวหรือให้สำรองราชการส่วนราชการใด
2545-01-01
กฎกระทรวง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2544
2544-08-16
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
2544-10-12
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
2547-06-21
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2547
2547-06-21
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2547
2547-06-21
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
2547-07-05
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
2547-07-16
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
2537-06-20
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ5
2539-07-11
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
2539-11-22
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
2539-11-22
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
2539-11-29
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ. 2547
2547-03-09
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547
2547-09-02
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2547
2547-09-13
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2547
2547-09-13
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3