พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
กฎกระทรวง
ประกาศใช้
Download
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2522-11-29
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-30
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดแบบคำขอต่าง ๆ]
2510-12-15
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดแบบคำขอต่าง ๆ]
2552-12-2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร อัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาต]
2510-12-15
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ อัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาต) ๆ]
2510-12-15
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา อัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดแบบคำขอและใบสำคัญ)
2510-12-15
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (กำหนดแบบบัตรประจำพนักงานเจ้าหน้าที่)
2511-11-22
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน]
2516-06-11
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดวิธีการต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์]
2516-06-11
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ ๒๕๑๐ [กำหนดวิธีการต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
2516-06-11
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณและใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร]
2516-06-11
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๒๐
2520-10-25
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2520-12-30
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2522-11-29
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-03
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-03
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-03
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-03
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2525-11-03
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2