แบบประเมิน


แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมและคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  • - ป้อนข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม
  • - ให้คะแนนตามความพึงพอใจ

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  • - กรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ