แบบสำรวจออนไลน์


แบบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดของสัญญาการจัดซื้อ เครื่องระบบจอสัมผัสขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดแขวน จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องระบบจอสัมผัส ขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดขาตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง (สัญญาเลขที่ 22/2559)

 

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านตรวจสอบเครื่องระบบจอสัมผัสขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดแขวน/เครื่องระบบจอสัมผัส ขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดขาตั้งที่ได้รับการจัดสรรในโครงการห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๘ หน่วยงาน คือ

1.ห้องสมุดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจำนวน 1 เครื่อง

2.ห้องสมุดศาลอาญากรุงเทพใต้จำนวน 1 เครื่อง

3.ห้องสมุดศาลจังหวัดตลิ่งชัน จำนวน 1 เครื่อง

4.ห้องสมุดศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง

5.ห้องสมุดศาลจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 1 เครื่อง

6.ห้องสมุดศาลจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 เครื่อง

7.ห้องสมุดศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 1 เครื่อง

8.ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจำนวน 1 เครื่อง

 

 

 

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจครั้งนี้

 

 

 

หมายเหตุส่งภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 : จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแทบบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดของสัญญาการจัดซื้อเครื่องระบบจอสัมผัสขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดแขวน/เครื่องระบบจอสัมผัส ขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดขาตั้ง ดังนี้