แบบประเมิน


แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

 

เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม ( www.library.coj.go.th)

 

คำชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามในช่องระดับความพึงพอใจที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ