แบบประเมิน


การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด / วิทยากร นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant / 21 ส.ค.2562

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2562

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ