แบบประเมิน


CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 10 /2562

   ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

การบรรยายพิเศษเรื่อง CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖2    เวลา 12.0๐ – 14.00น.

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ