แบบประเมิน


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ ๑ หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ วันอังคารที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ