แบบประเมิน


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ 3 หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ