แบบประเมิน


แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม”

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน

 

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

          - โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ 2 การใช้ข้อมูลกฎหมาย

          - โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ

- โปรดเลือกช่องระดับการใช้ข้อมูลกฎหมายที่ตรงกับความเป็นจริง

5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง  2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

- โปรดพิมพ์ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : การใช้ข้อมูลกฎหมาย
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ