แบบประเมิน


แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP) ปีงบประมาณ 2563

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ