แบบประเมินคำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ