แบบประเมิน


การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสมดุลในการทางานและ การดำรงชีวิต (Work life balance) / วิทยากรโดย นายบรรพต ฉายมุกดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชดีไลน์ จำกัด/ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา12.00 - 14.00 น. / ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ