แบบประเมิน


การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet // 13 ก.ค.63 เวลา 12.30 – 14.00 น.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 4/2563

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 

            วันจันทร์ที่ 13  กรกฎาคม 2563   เวลา 12.30 – 14.00 น. 

 

ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ