แบบสำรวจออนไลน์


แบบสอบถามความพึงพอใจสาระความรู้ที่นำเสนอใน Knowledge Society Online By ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  • - เลือกข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจสาระความรู้ที่นำเสนอใน Knowledge Society Online By ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
  • - ให้คะแนนตามความพึงพอใจ

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/เพื่อการปรับปรุง
  • - กรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ