แบบสำรวจออนไลน์


แบบประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาล

แบบประเมินชุดนี้ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาล เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ตอบแบบประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ให้สามารถสนับสนุนและพัฒนางานห้องสมุดประจำศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฉบับนี้

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ขัอมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อการฟังการให้คำปรึกษาและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาล
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ