แบบสำรวจออนไลน์


แบบสอบถาม การใช้บริการห้องสมุดประจำศาลที่เข้าร่วมโครงการขยายผลห้องสมุดต้นแบบปี 2559

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 : สภาพการใช้บริการห้องสมุด
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ