แบบสำรวจออนไลน์


แบบประเมินความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร

แบบประเมินชุดนี้ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยกลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ตอบแบบประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ให้สามารถสนับสนุนและพัฒนางานห้องสมุดประจำศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฉบับนี้

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : หน่วยงาน
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประจำศาลภาษีอากรกลาง
ส่วนที่ 4 : กรุณาให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร
ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นต่อการฟังการให้คำปรึกษาและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาล
ส่วนที่ 6 : กรุณาให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้คำปรึกษาและนิเทศงานห้องสมุดประจำศาล