แบบประเมิน


ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์)

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : การใช้ข้อมูลกฎหมาย
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ