แบบประเมิน


แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการ ของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียติ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ