แนะนำ E-Book ใหม่ มกราคม - มีนาคม 2556
ลำดับ
รายการ
ผู้แต่ง
ฐานข้อมูล
E-Book
1
แนวทางการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรทิพย์ โรจนสุนันท์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
2
บทบาทของกระทรวงยุติธรรมในภารกิจด้านการบังคับโทษอาญา และการพัฒนาพฤตินิสัย วีระยุทธ สุขเจริญ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
3
บทบาทของศาลในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน สถาพร ดาโรจน์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
4
ปัญหาในการดำเนินคดีผู้บริโภค สมหวัง ตั้งสมบัติวิทธิ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
5
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าข้าวไทยศึกษากรณีปัญหาการซื้อข้าวสารเพื่อส่งออกต่างประเทศ เอนก พิเชฐพงศา รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
6
ระบบงานยุติธรรมกับการบริหารความปลอดภัยในราชสำนัก ศึกษาเฉพาะกรณี กองวัง สังกัดสำนักพระราชวัง วัชรกิติ วัชโรทัย รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
7
รูปแบบการต่อรองคำรับสารภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประวุฒิ ถาวรศิริ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
8
อำนาจของประธานศาลอุทธรณ์ในกรณีผู้บริโภค อุดม  สิทธิวิรัชธรรม รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
10
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟพ : กรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนื่อ จารุณี พิมมะรัตน์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
11
การสร้างความเสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในศูนย์เยาวชนและห้องสมุด : ศึกษากรณีมุมมองของผู้บริหารศูนย์เยาวชนและห้องสมุดฯ สังกัด กทม. ทวีศักดิ์ เดชเดโช รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
12
การพิจารณาคดีของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตน์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
13
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
14
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่กรณีศึกษา : ผู้นำชุมชนในจังหวัดนนทบุรี วิเชียร พุฒิวิญญู รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
15
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ พ.ร.บ. โรคมะเร็งแห่งชาติ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
16
การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม (Dispute resolution in the telecommunication sector) วีระนุช กมลยะบุตร รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
17
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อดุลย์ แสงสิงแก้ว รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
18
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) กำชัย จงจักรพันธ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
19
การซื้อยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
20
กฎหมายถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ : ศึกษากรณีห้องชุดในจังหวัดชลบุรี จิดาภา วิริยเวช รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
21
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) : การถอดถอนการบังคับใช้กฎหมายในการเสนอ ชาติชาย กริชชาญชัย รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
22
อำนาจของวุฒิสภาที่มาจากการสรรหากับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ออกจากตำแหน่ง ทวีศักดิ์ ทองภักดี รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
23
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
24
การใช้กำลังทหารตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ธวัชชัย สมุทรสาคร รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
25
กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นิภาพร รุจนรงศ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
26
กระบวนการยุติธรรมทางการเลือกตั้ง สมชาย ลิ้มสกุล รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
27
การครอบครองที่ธรณีสงฆ์ : ศึกษาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
28
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาศาลเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
29
กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ อรรถการ ตฤษณารังสี รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
30
ความรับผิดของอนุญาโตตุลาการ กรพจน์ อัศวินวิจิตร รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
31
ความรับผิดในทางอาญาของผู้ใช้ให้กระทำความผิด ทรงพล สงวนพงศ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
32
ความคิดเห็นของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต่อระบบการแต่งตั้งผู้บริหารศาลยุติธรรม ธนรัตน์ ทั่งทอง รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
33
แนวทางการอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ธนาพนธ์ ชวรุ่ง รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
34
ความรับรู้ของศัลยแพทย์ทั่วไปในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขของไทย ปริญญา ทวีชัยการ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
35
การชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
36
ต่อต้านคอร์รับชั่นของภาคธุรกิจเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย วรภัทร โตธนะเกษม รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
37
การณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอัษฎเตรียมพัฒน์ อุดม พรมพันธ์ใจ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
38
ความรับผิดของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ : ศึกษากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท โอภาส เพ็งเจริญ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
39
มาตราการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย จตุพร บุรุษพัฒน์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
40
มาตราการในการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา : ศึกษากรณีการกำหนดแนวทางฎีกาคดีอาญา ถมรัตน์ เลิศไพรวัน รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
41
การบริหารงานจังหวัด พ.ศ.2551 ไปสู่การปฏบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี 18 กลุ่มจังหวัดของประเทศไทย ทศพร ศิริสัมพันธ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
42
สาธารณสุขของรัฐภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
43
ยุติธรรมทางอาญาของไทย ประวุฒิ ถาวรศิริ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประหยัด พวงจำปา รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
45
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ รายงานการวิจัย บ.ย.ส.
46
สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ(Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม สุชาติ อินประสิทธิ์ รายงานผู้พิพากษา
47
สิทธิของผู้บริโภคในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต ดุลโชค มนุญพร รายงานผู้พิพากษา
48
ปัญหาการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พรพิชิต จันปุ่ม รายงานผู้พิพากษา
49
การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งเป็นประกันและการบังคับคดี : กรณีศึกษาของศาลจังหวัดนครราชสีมา สมบูรณ์ ศรีมณี   รายงานผู้พิพากษา
50
การศึกษาปัญหาในการนำระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ(VIDEO CONFERENCE SYSTEM) มาใช้ในศาลจังหวัดขอนแก่น สิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง รายงานผู้พิพากษา
51
ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลศึกษากรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ พลีส เทอดไทย รายงานผู้พิพากษา
52
ศาลยุติธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณัฐา อิสสระวิทย์ รายงานผู้พิพากษา
53
หมายค้น หมายจับ : การตรวจสองของศาลชั้นต้น  ประกิต มากเอี่ยม รายงานผู้พิพากษา
54
ปัญหาระบบทนายความขอแรงในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดราชบุรี  วุฒิ พิทักษ์ธานิน รายงานผู้พิพากษา
55
ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้  เบญจวรรณ ตาลาวนิช รายงานผู้พิพากษา
56
แนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกแต่งตั้งและโยกย้ายผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลภาษีอากร อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร รายงานผู้พิพากษา
57
บทบาทและหน้าที่ของผู้พิพากษาตั้งแต่การก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมเมื่อพ.ศ.2434จนถึงปัจจุบัน สมหวัง กาญจนสันเทียะ รายงานผู้พิพากษา
58
การปรับปรุงระบบโยกย้ายข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มาโนช  รัตนนาคะ รายงานผู้พิพากษา
59
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 5 สมศักดิ์ แก้วร่วมวงค์ รายงานผู้พิพากษา
60
บทบาทของผู้พิพากษาต่อการพิจารณาคดีอาญาในศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ผ่องพรรณ ปิ่นพิลา รายงานผู้พิพากษา
61
การจัดการพิจารณาคดีที่มีอยู่ในความสนใจของสาธารณชน (High Profile Trial) กฤษณา กลั่นนุรักษ์ รายงานผู้พิพากษา
62
ศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด สาโรช สำราญทรัพย์ รายงานผู้พิพากษา
63
บทบาทอำนาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน สมยศ ไขประพาย รายงานผู้พิพากษา
64
การดำเนินคดีอาญาแก่เด็กอายุไม่เกินสิบปี พาชื่น แสงจันทร์เทศ รายงานผู้พิพากษา
65
สาเหตุของการผิดเงื่อนไขตามคำพิพากษาที่กำหนดให้รอการลงโทษ : กรณีศึกษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ สบาย นิลแท้ รายงานผู้พิพากษา
66
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  มาตรา 86 สิงห์ชัย สุพรรณพงษ์ รายงานผู้พิพากษา
67
การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและในชั้นบังคับคดีสำหรับเด็กและเยาวชน วิโรจน์ จิวะวิทูรกิจ รายงานผู้พิพากษา
68
การกำหนดประเภทสำนวนคดีและผลงานเป็นคะแนนของศาลสูง : กรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชูพันธุ์  ราชรักษา รายงานผู้พิพากษา
69
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีกับหลักความเสมอภาค:กรณีศึกษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศาลจังหวัดอำนาจเจริญ สุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร รายงานผู้พิพากษา
70
ข้อดีข้อเสียของโทษประหารชีวิตกับสังคมไทย วิชัย เดชชุติพงศ์ รายงานผู้พิพากษา
71
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผ้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน  ศึกษากรณีการให้กู้ยืมเงิน ชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล รายงานผู้พิพากษา
72
ปัญหาการตรวจวินิจฉัยคำฟ้องคดีผู้บริโภคของผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประสิทธิ์  รุจิวณิชย์กุล รายงานผู้พิพากษา
73
ผลของการยกฟ้องคดียาเสพติดเนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ณฐพงษ์ ธีระเกษม รายงานผู้พิพากษา
74
ผลกระทบในการบังคับใช้มาตรา 26(3) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 วันชัย  เวชพาณิชย์กิจกุล รายงานผู้พิพากษา
75
บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา และผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและผู้ประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รายงานผู้พิพากษา
76
ข้อบกพร่องที่ไม่ควรบกพร่องในสำนวนของศาลชั้นต้น สมภพ เดชทวีวัฒน์ รายงานผู้พิพากษา
77
ผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉวีวรรณ วิมล รายงานผู้พิพากษา
78
บทบาทของศาลยุติธรรมกับคนไทยพลัดถิ่น กรณีศึกษาจากศาลจังหวัดระนองและศาลจังหวัดชุมพร ธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ์ รายงานผู้พิพากษา
79
ปัญหาความรับผิดชอบของนิติบุคคลในการสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญลงในเช็ค อาทิตย์ พนาจันทร์ รายงานผู้พิพากษา
80
ระบบการคัดกรองคดีแผนกยาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ณัฐพงศ์ จริตงาม  รายงานผู้พิพากษา
81
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นครินทร์ พรสี่ภาค รายงานผู้พิพากษา
82
การบังคับทาปรับในคดียาเสพติด สุโชค ทองศักดิ์ รายงานผู้พิพากษา
83
ริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 สุชาติ ธนะสินวิริยะกุล รายงานผู้พิพากษา
84
ปัญหาและข้อขัดข้องในการพิจารณาคดีต่อเนื่องของศาลจังหวัดประะจวบคีรีขันธ์ มนัส ซอศรีสาคร รายงานผู้พิพากษา
85
ปัญหาข้อบกพร่องในการตรวจร่างคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คันธนา ขัตติยานุวัฒน์ รายงานผู้พิพากษา
86
การส่งตัวผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเข้ารับการฝึกและอบรมแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กวินทร์ ศิริกรรณ รายงานผู้พิพากษา
87
การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาและค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด พะโณมล ไพรภิมุข รายงานผู้พิพากษา
88
การนำระบบประชุมทางจอภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการฝากขังของศาลจังหวัดลพบุรี ธีรวุฒิ กองมะลิกันแก้ว รายงานผู้พิพากษา
89
กฎหมายอิสลามกับการจัดการมรดก : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดสตูล เพียงพร วิเศษสินธุ์ รายงานผู้พิพากษา
90
การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ในคดีเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษาศาลจังหวัดลพบุรี อุทัย พิศวง รายงานผู้พิพากษา
91
ผลกระทบการประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมประจำปี 2555 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ คมกฤช กนกประดิษฐ รายงานผู้พิพากษา
92
ปัญหาพยานเด็กกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา นฤเทพ อภิรักษ์เนติพงศ์ รายงานผู้พิพากษา
93
ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา นพพร วิวัฒนาภรณ์ รายงานผู้พิพากษา
94
ช่วงเวลาที่จำเลยจะให้การรับสารภาพกับวิธีการสมานฉันท์และสันติวิธี ศึกษากรณีที่มีการนับโทษต่อจากคดีอื่นซึ่งจำเลยถูกคุมขังหรือรับโทษจำคุกอยู่ก่อนแล้ว ไกรสร โสมจันทร์ รายงานผู้พิพากษา
95
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่จำเลยในคดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง ปริญญา เจียรนัยกุลวานิช รายงานผู้พิพากษา
96
ปัญหาการบริหารจัดการกองยกร่างคำพิพากษา : ศึกษากรณีกองยกร่างคำพิพากษาในศาลฎีกา สุทธิกรณ์ ลิบน้อย รายงานผู้พิพากษา
97
ปัญหาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศึกษาเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีสองสัญชาติ ก้อง ศิวะเกื้อ รายงานผู้พิพากษา
98
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สุรพันธ์ อรัญนารถ รายงานผู้พิพากษา
99
การขอกำหนดโทษใหม่ในคดีอาญา : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลใช้บังคับภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ ปัญจมา นรัตถรักษา กิจนิธี รายงานผู้พิพากษา
100
การรักษาความปลอดภัยศาล มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ รายงานผู้พิพากษา
101
แนวทางการจัดการคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศึกษากรณีการยกร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งของผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด พิมล แสงพิสิทธิ์ รายงานผู้พิพากษา
102
การบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผล เอื้อนมาศ โยบรรยงค์ รายงานผู้พิพากษา
103
การสอบสวนและการดำเนินคดีพิเศษสำหรับเหยื่อที่เป็นเด็ก และสตรี (การค้าบริการทางเพศและการใช้แรงงาน) ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 นิภาวรรณ อินทนันท์ รายงานผู้พิพากษา
104
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี สุวภา สุขคตุ รายงานผู้พิพากษา
105
การบริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิภาพ : เน้นศึกษาโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในศาลชั้นต้น พนิดา เชาวนปรีชา รายงานผู้พิพากษา
106
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีผู้บริโภค ศึกษาเฉพาะกรณีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ นพปฏล เมืองรักษ์ รายงานผู้พิพากษา
107
การเร่งรัดการพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษาสำของสำเนาด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและยอมรับข้อเท็จจริงกรณีศึกษาของศาลแพ่ง สัมพันธ์ ผาสุก รายงานผู้พิพากษา
108
การใช้วิธีการชั่วคราวพิพากษาหรือคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา สุเมศร์ พันธุ์โชติ รายงานผู้พิพากษา
109
การบังคับตามสัญญาประกันคดีอาญา กรณีศึกษาศาลแขวงสุพรรณบุรี เกรียงไกร จรรยามั่น รายงานผู้พิพากษา
110
ปัญหาและผลกระทบหากมีการนำหลักการต่อรองการรับสารภาพมาใช้ สมศักดิ์ ทิมพิทักษ์ รายงานผู้พิพากษา
111
ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม จุมพล เชาวลิต รายงานผู้พิพากษา
112
การตั้งกองผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ณรัช อิ่มสุขศรี รายงานผู้พิพากษา
113
ปัญหาและอุปสรรการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์ รายงานผู้พิพากษา
114
การพิจารณาพิพากษาความผิดฐานทำร้ายร่างกายกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วัชรีพร ตรัยศิลานันท์ รายงานผู้พิพากษา
115
ศาลแขวงธนบุรีกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี สมศักดิ์ ธนากิจพาณิชย์ รายงานผู้พิพากษา
116
บทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกับงานพัฒนาองค์กรเครือข่ายรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา มหาชัย    ศรีทองกลาง รายงานผู้พิพากษา
117
เครือข่ายชุมชนกับความสำเร็จในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน วาสนา  บุญทรงสันติกุล รายงานผู้พิพากษา
118
บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลและการบังคับคดีผู้ประกัน วิชา     ใจจันทร์เดือน รายงานผู้พิพากษา
119
การนำแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้บริหารจัดการคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พรณรงค์    ศรีตระกูล รายงานผู้พิพากษา
120
การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประทักษ์ชัย   ธนฉายสวัสดิ์ รายงานผู้พิพากษา
121
งานแพร่เสียงแพร่ภาพตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คุ้มครองอย่างไรให้เป็นธรรม เทอดชัย     ธนะพงษ์พร รายงานผู้พิพากษา
122
การบริหารจัดการศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย วรัญญู       แสงศิริ รายงานผู้พิพากษา
123
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในเคหสถาน ธีรศักดิ์       คงเทพ รายงานผู้พิพากษา
124
ดุลพินิจในการออกหมายขังครั้งแรกในศาลจังหวัดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา นรินทร์   สมัครเขตการ รายงานผู้พิพากษา
125
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในเชิงคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ของศาลจังหวัดปทุมธานี สมคิด       บุญวัตน์ รายงานผู้พิพากษา
126
อำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ อุดม        แสนบุญศิริ รายงานผู้พิพากษา
127
บทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในการสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี เสนีย์             ไชยวุฒิ รายงานผู้พิพากษา
128
ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า   : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9 วิกรม         ศรีวิทูรย์ รายงานผู้พิพากษา
129
การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรรมกับการอำนวยความยุติธรรม ทวีศักดิ์      ทัศนชัยสิทธิ์ รายงานผู้พิพากษา
130
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ปริญญา      แสงทอง รายงานผู้พิพากษา
131
การเพิ่มโทษในความผิดฐานขับรถเสพยาเสพติดให้โทษ ชิษณุพงศ์     ศรีทรัพย์ รายงานผู้พิพากษา
132
ปัญหาการห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด(ศึกษาเฉพาะกรณีการจับกุมเด็ก ไม่รวมเยาวชน) เลอเลิศ        ชุณหโอภาส รายงานผู้พิพากษา
133
หมายจับกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : ศึกษากรณีศาลแขวงลาปาง วันเพ็ญ     กีรติกฤติยานนท์ รายงานผู้พิพากษา
134
  ศาลยุติธรรมกับการใช้สิทธิร้องขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือเด็กที่ถูกทารุณกรรม อนงค์รัตน์  คงลาภ รายงานผู้พิพากษา
135
การสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญา กรณีศึกษาศาลจังหวัดนางรอง นรินทร์    เลิศจรรยารักษ์ รายงานผู้พิพากษา
136
ปัญหาการรับพิจารณาอุทธรณ์ขอรับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒  ที่เพิ่งยกขึ้นอ้างภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ชูชัย        สุทธิสว่างวงศ์ รายงานผู้พิพากษา
137
ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน  :  กรณีศึกษาศาลจังหวัดตราด พรชนก       ณ ถลาง รายงานผู้พิพากษา
138
การบังคับคดีผู้ประกันด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการบังคับคดีผู้ประกัน ประเภทใช้บุคคลเป็นหลักประกันของศาลแขวงราชบุรี  ธัญวรัตน์   วีรเดชกำแหง รายงานผู้พิพากษา
139
การให้ข้อมูลอันนำไปสู่การลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 พชร       พาณิชวราห์ รายงานผู้พิพากษา
140
ศาลกับความศรัทธากรณีศึกษา การดำรงตนในศาลและนอกศาลของผู้พิพากษาและคู่สมรส สญชัย   กีรติกฤติยานนท์ รายงานผู้พิพากษา
141
ความพึงพอใจการบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสมานฉันท์และสันติวิธี : ศึกษากรณีศาลแขวงนครราชสีมา อนุชา       ทองวงศ์กุล รายงานผู้พิพากษา
142
การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ ดวงใจ     สิงหนาท รายงานผู้พิพากษา
143
ปัญหาเกี่ยวกับสถานะและอำนาจในการบริหารงานของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค สุวิชา     สุขเกษมหทัย รายงานผู้พิพากษา
144
สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนกับมาตรการแก้ไขในเชิงรุก อรอุมา    วชิรประดิษฐพร รายงานผู้พิพากษา
145
ปัญหาและอุปสรรคของการพิจารณาพิพากษาคดีที่ดินในศาลแขวง จักรวาล   ทนกล้า รายงานผู้พิพากษา
146
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่ความ สมชาติ     เลิศลิขิตวรกุล รายงานผู้พิพากษา
147
ทางเลือกใหม่ของจำเลยกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี(ศึกษากรณีศาลจังหวัดพิษณุโลก) วุฒิธรรมรงค์     กลิ่นเฉย รายงานผู้พิพากษา
148
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมอาวุธปืน สุเจตน์    ส่งสัมพันธ์สกุล รายงานผู้พิพากษา
149
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการดำเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว สุวิช       ปนุตติกร รายงานผู้พิพากษา
150
การระงับข้อพิพาทคดีอาญาเชิงสมานฉันท์ :กรณีศึกษาเฉพาะ“โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ วัน ๘๐ คดี สมานฉันท์ด้วยสันติวิธี ทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน”ของศาลจังหวัดสงขลา รวิภัทร     โชคเจริญเลิศ รายงานผู้พิพากษา
151
ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ชวพันธุ์ สิทธิวัจน์ รายงานผู้พิพากษา
152
การรักษาความยุติธรรมแก่ประชาชนตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลัดดาวัลย์ ศรศักดา รายงานผู้พิพากษา
153
ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต สุกิจ เกศณรายณ์ รายงานผู้พิพากษา
154
ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา กฤษดา ภูวรักษ์ รายงานผู้พิพากษา
155
ปัญหาการบริหารจัดการคดีอาญาในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว พรพิมล โศจิรัตน์ รายงานผู้พิพากษา
156
ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/2 สุรพันธ์ เจริญกิตติ รายงานผู้พิพากษา
157
ปัญหาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  นิพันธ์ อักษรกาญจน์ รายงานผู้พิพากษา
158
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี ศักดา วัตตธรรม รายงานผู้พิพากษา
159
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย งานวิจัยศาลยุติธรรม
160
การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วีระพงษ์ บุญโยภาส และคณะ  งานวิจัยศาลยุติธรรม
161
การใช้สิทธิฎีกา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม งานวิจัยศาลยุติธรรม
162
โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชน สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม งานวิจัยศาลยุติธรรม
163
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ...แก้ไขปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงในครอบครัวและสังคมสู่...วิถีแห่งสันติภาพและสันติสุข อารี สุขประเสริฐ บทความทั่วไป
164
ศาล...หลักประกันความสุขตามพระบรมราโชวาท สราวุธ เบญจกุล บทความทั่วไป
165
ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม หนังสือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์