แบบประเมินคำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ระดับความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • โปรดทำเครื่องหมาย o ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ