แบบประเมิน


แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
  • - เลือกข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจ

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  • - ให้คะแนนตามความพึงพอใจ

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  • - กรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ