แบบประเมิน


แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

โปรดตอบแบบสอบถาม โดยตอบคําถามลงในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ