แบบประเมิน


แบบทดสอบกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

แบบทดสอบการพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ