แบบสำรวจออนไลน์


การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness” การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562  

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness”

การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

 

ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา กรุงเทพฯ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ