แบบประเมิน


การพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ /วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น./ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการฯ

 

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 3 : ระดับความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ