คำพิพากษา
ระเบียบ ---------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ พ.ศ.2551
2551-06-27
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551
2551-05-15
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2550
2550-11-15
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
2550-11-15
  ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการอ่านคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลฎีกา พ.ศ.2550
2550-01-11

ประกาศ --------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2550-12-20

หนังสือเวียน -----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  ขอให้ตรวจสอบสำนวนคดีที่มีฎีกาและเร่งรัดการส่งสำนวนคดี
2548-09-29
  การดำเนินคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2548-05-27
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright ? Academic Resources Center