การเงินและพัสดุ
ระเบียบ ---------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  ระเบียบเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2551-12-30
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
2551-12-25
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2551
2551-10-01
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
2551-09-29
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ.2551 พ.ศ.2551
2551-05-06
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2550-07-16
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
2550-07-16
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2550
2550-02-22
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคสอง พ.ศ.2550
2550-02-02
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550
2550-01-08
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ.2549
2549-12-08
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ พ.ศ.2549
2549-05-24
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2547
2547-08-03
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2547
2547-07-19
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2547-07-01
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
2547-05-25
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545
2545-11-01
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2545
2545-04-19
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
2545-04-17
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเิติม
2545-04-17
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
2545-02-15
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานศาลฎีกาและตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544
2544-10-31
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมของกรรมการ และอนุกรรมการ พ.ศ.2544
2544-10-31
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ เบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ.2543
2543-11-03

ประกาศ --------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2547
2547-08-25
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบชั้นเงินเดือน ตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
2544-11-16

หนังสือเวียน -----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ไฟล์
  การหักเงินค่าปรับไว้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2552-04-01
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี กรณีผู้ประกันผิดสัญญาประกัน
2551-10-09
  การส่งเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2551-09-25
  การหักเงินค่าปรับไว้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2551-07-28
  การปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพและเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศาลยุติธรรม
2551-07-23
  การรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาศาล
2551-07-21
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
2551-07-07
  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
2550-11-02
  การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2550-10-01
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
2550-09-12
  แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าปรับที่จำเลยได้ชำระตามคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2548-11-08
  การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และการปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2548-10-14
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright ? Academic Resources Center